Ứng dụng giúp trẻ sớm tiếp cận với các con số và các phép toán cộng, trừ, nhân, chia cơ bản.