Bạn sẽ tìm thấy những ví dụ nhỏ sử dụng TailwindCSS ở đây.

Các ví dụ sử dụng SASS, do đó các bạn cần cài đặt SASS với Tailwindcss trước khi có thể sử dụng.

Xem thêm các bài viết dưới đây để thiết lập SASS với framework bạn đang dùng: